Maak uw keuze

Privacyverklaring Stolwijk denHartigh

Algemeen

Deze verklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door Stolwijk DenHartigh. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van dienstverlening aan klanten om onderzoeken te doen naar mogelijke integriteitsschendingen of fraude bij die klanten. Over dit onderwerp worden ook cursussen gegeven. Verder vindt dienstverlening aan klanten plaats in het kader van hulp bij het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in hun organisaties.

Stolwijk DenHartigh is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stolwijk DenHartigh

Mercurion 3

6903 PX Zevenaar

+31 (0)314 – 369125

info@stolwijkdenhartigh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stolwijk DenHartigh verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de soort dienstverlening verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Titulatuur
 • Functie
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK nummer
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling
 • Informatie uit social media bronnen

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stolwijk DenHartigh kan afhankelijk van de dienstverlening de volgende gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 • Bankrekeningnummer
 • Informatie uit Kadaster (vastgoed, hypotheek)
 • Informatie uit KvK
 • Informatie uit insolventieregister (faillissement, surséance van betaling, schuldsanering)
 • Informatie uit sanctielijsten
 • Informatie uit incassoregister
 • AFM registratie
 • Informatie uit luchtvaartregister
 • Informatie uit diverse beroepenregisters
 • Informatie uit zakelijk dataverkeer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stolwijk DenHartigh verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Waarheidsvinding om te kunnen beoordelen of er bij de opdrachtgever daadwerkelijk sprake is van integriteitsschending of fraude

Stolwijk DenHartigh verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stolwijk DenHartigh deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stolwijk DenHartigh blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stolwijk DenHartigh uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Stolwijk DenHartigh slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stolwijk DenHartigh maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Recht op inzage en afschrift

U heeft recht op inzage van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heeft u recht hiervan een afschrift te ontvangen.

Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Stolwijk DenHartigh worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. U dient zich vooraf te legitimeren.

Indien gegevens van een derde zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie en verwijdering

U heeft het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens.

Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek,

Een verzoek tot correctie of verwijdering wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien u de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stolwijk DenHartigh en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stolwijk DenHartigh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De onderzoeken worden minimaal 1 jaar na afloop van het onderzoek bewaard en maximaal 5 jaar na de start van het onderzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stolwijk DenHartigh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stolwijkdenhartigh.nl

Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kunt u zich tot ons wenden. Wij zullen de klacht afhandelen volgens onze klachtenregeling. U kunt eveneens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Stolwijk DenHartigh kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

 

Stolwijk denHartigh conformeert zich aan de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR), Artikel 23a RPBR, bijlage 6.

 

Versie: 10 juli 2018