Maak uw keuze

Heeft u het vermoeden dat er sprake is van Fraude in uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op en bel: 0314 369 125

Waarom persoonsgericht onderzoek door Stolwijk denHartigh?

 • Wij handelen snel en adequaat

  Snel de juiste actie ondernemen na een signaal van mogelijke integriteitschendingen, vergroot de kans van slagen van een onderzoek naar bijvoorbeeld fraude. Ook stelt tijdige afstemming met onze specialisten u in staat om relevante zakelijke gegevens op tijd en op forensisch verantwoorde wijze veilig te laten stellen. Wij kunnen u bovendien adviseren hoe u bijvoorbeeld de media op adequate wijze kunt informeren, rekening houdend met privacygevoelige aspecten.

 • Onderzoekers met verstand van zaken

  Onze onderzoekers doen aan waarheidsvinding op basis van feitenvergaring. Zij weten de juiste weg te bewandelen. Ook onder hoge (politieke) druk

 • Duidelijke afspraken

  Wij verzorgen een kosteloze intake, stellen een duidelijk plan van aanpak op en verstrekken een heldere feiten of toedrachtrapportage

Onze specialist(en)

Persoonsgericht onderzoek, direct op de juiste wijze handelen is onontbeerlijk voor succes

Blijkt uw organisatie plotseling door een integriteitsschending zoals fraude getroffen te zijn? Adequaat handelen helpt in veel gevallen de schade te beperken. Met de doorgaans hoge tijdsdruk en grote belangen die kunnen meespelen tijdens een dergelijke calamiteit, kunt u slechts één keer juist handelen. Tijdig contact opnemen met specialisten op dit terrein, stelt u in staat om relevante gegevens op een forensisch verantwoorde wijze veilig te laten stellen. Maar ook om uw organisatie en bijvoorbeeld de media op adequate wijze te kunnen informeren, rekening houdend met gevoeligheden en acterend vanuit zorgvuldigheid.

Kies voor onderzoekers met verstand van zaken

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het onderzoeken van integriteitschendingen, waaronder corruptie en fraude, een expertise is. Een professioneel onderzoeker is geladen met kennis, ervaring en specifieke competenties. Onderzoek van een precaire situatie brengt zekere risico’s met zich mee voor opdrachtgevers, betrokkenen, derden en de onderzoeker zelf. Alle betrokkenen hebben recht op een adequaat uitgevoerd onderzoek, waarbij de rechten van eenieder gerespecteerd worden. Een professionele persoonsgericht onderzoeker is een waarheidsvinder die zich baseert op feiten. Hij of zij weet de juiste, weg te bewandelen, zonder zich te bezeren aan obstakels of valkuilen die dit mensgerichte vak met zich meebrengen. Ook onder hoge (politieke) druk.

Transparantie

Gezien de publieke functie van bijvoorbeeld woningcorporaties en overheidsorganisaties, maar bijvoorbeeld ook de zorgsector, is het onontbeerlijk dat zij zich transparant verantwoorden over de toedracht én de aanpak van integriteit gerelateerde incidenten. En bijvoorbeeld ook banken en verzekeraars zijn aan governance gerelateerde wet- en regelgeving gebonden. Het is in geval van integriteitschendingen een voordeel als er passend integriteitbeleid voorhanden is. Op die manier kunnen dan organisatorische en/of juridische maatregelen worden getroffen na een incident, die wenselijk worden geacht. Een dergelijke kwestie is al vervelend genoeg en het is dan een bijkomend voordeel als bijvoorbeeld de kosten van veroorzaakte schade en van het onderzoek op de dader(s) verhaald kan worden. Maar ook in de MKB sector kan reputatieschade en financiële schade optreden als gevolg van niet integer menselijk handelen, door medewerkers of zakenpartners. Bij voorkeur beschikt u na een onderzocht incident over informatie die inhoudelijk juist is, en op onafhankelijke en zorgvuldige wijze is vastgesteld op basis van relevante feiten. Stolwijk denHartigh helpt u helderheid te brengen in dergelijke, gevoelige kwesties, bijvoorbeeld via een persoonsgericht onderzoek.

Stappen die gezet worden

Wanneer wij voor u aan de slag gaan met een persoonsgericht onderzoek, dan zetten wij de volgende stappen:

 • kosteloze intake, waarbij de casus door u kan worden geschetst
 • plan van aanpak / offerte
 • bij opdracht wordt het onderzoek conform het plan van aanpak uitgevoerd
 • u ontvangt een heldere rapportage

 

Wilt u meer weten of kennismaken? Neem dan gerust contact op voor een afspraak. De contactgegevens van onze specialisten treft u hiernaast of hierboven (voor mobiele bezoekers).

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...