Maak uw keuze

Met een passend corporate governance beleid kunnen integriteit gerelateerde risico’s worden verkleind

Voorkomen is beter dan genezen. Neem vrijblijvend contact op en bel  0314 369 125

Wat is de toegevoegde waarde van onze governance quickscan?

 • Passend en relevant beleid

  Wij helpen u een passend en relevant corporate governance beleid te ontwikkelen en te operationaliseren, specifiek toegesneden op uw organisatie

 • Bestaand beleid moet beklijven

  Onze Quickscan toetst de huidige status van het benodigde beleid en brengt manco’s in kaart. Vervolgens kunnen wij u helpen het beleid ‘levend’ te maken voor de belanghebbenden, zodat het in de dagelijkse praktijk ook ‘werkt’.

 • Wij helpen u verder

  Nadat de stand van zaken helder is, kan Stolwijk denHartigh u desgewenst ondersteunen bij het ontwikkelen, repareren, optimaliseren en operationaliseren van uw corporate governancebeleid

Onze specialist(en)

Een relevant corporate governance beleid, toegesneden op uw organisatie

Stolwijk denHartigh ondersteunt uw organisatie bij het toetsen van de werking van het governancebeleid, waaronder ook risicomanagementbeleid. Maar helpt u ook met het verbeteren van beleid dat nog niet optimaal werkt. Het is daarentegen veel effectiever wanneer u proactief geholpen wordt om al in beginsel een passend en relevant corporate governance beleid te ontwikkelen en te operationaliseren. Een beleid dat specifiek is toegesneden op uw organisatie en uw actuele doelstellingen. Het vervolgens ook laten beleven en beklijven van een dergelijk beleid, blijkt nog wel eens lastig in de dagelijkse praktijk. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij een quickscan ontwikkeld waarmee eerst de huidige status van het benodigde beleid, alsmede de eventuele manco’s in kaart worden gebracht. Vervolgens kunnen wij u helpen het beleid ‘levend’ te maken voor de belanghebbenden, zodat het in de dagelijkse praktijk ook ‘werkt’.

Een corporate governance quickscan is uitermate zinvol:

 • als uw organisatie nog geen beleid heeft ontwikkeld op het terrein van corporate governance
 • als er wel een beleid is ontwikkeld, ook in het zicht van compliance, maar u weet niet of het beleid actueel is (denk bijvoorbeeld aan de aanstaande herijking van de Code Tabaksblat 2017)
 • als organisaties worden samengevoegd en het wenselijk is dat er één bij de nieuwe organisatie passend beleid wordt ontwikkeld

Nadat de stand van zaken helder is, kan Stolwijk denHartigh u desgewenst ondersteunen bij het ontwikkelen, repareren, optimaliseren en operationaliseren van uw corporate governancebeleid.

Welke stappen kunnen worden gezet?

 • in kaart brengen van de huidige situatie (‘Ist’) en zoals het zou moeten zijn, bijvoorbeeld volgens actuele wetgeving (‘Soll’)
 • het (desgewenst) aanreiken van best practices voor ontbrekend beleid
 • interne communicatie rondom het nieuw ontwikkelde beleid, teneinde organisatiebrede bewustwording te helpen realiseren

Wilt u meer weten of kennismaken? Neem dan gerust contact op voor een afspraak. De contactgegevens van onze specialisten treft u hiernaast of hierboven (voor mobiele bezoekers).

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...