Maak uw keuze

De MoralScan

Een sterke cultuur door inzicht in perceptie 

Onze specialist(en)

Begrippenlijst | Woorden met een betekenis

 

Gedrags- en beroepsregels (GBR)

Regels inzake houding en gedrag ten behoeve van een professionele uitvoering van werkzaamheden. Gekoppeld aan bepaalde beroepsgroepen, zoals accountants, auditors, docenten, etc.

 

Gedragscode

Een gedragscode is een expliciete beschrijving van de normen en waarden ten behoeve van het gedrag binnen bepaalde beroepen of specifieke toestanden in het optreden van organisaties.

 

Geschreven regels

Regels en voorschriften die vastliggen in beleidsdocumenten en die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving.

 

Huisregels

Regels die gelden binnen een organisatie. Voorbeelden zijn richtlijnen voor het dragen van bepaalde kleding, roken en eten tijdens werktijd, optreden bij diefstal en het gebruik van bedrijfseigendommen.

 

Integriteit

Integriteit is het handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen in het algemeen en met de specifieke waarden en normen die gelden in een bepaalde organisatie.

 

Integer voorbeeldgedrag

Voorbeelden van integer voorbeeldgedrag: beloftes en afspraken nakomen, geen gevoelige informatie lekken, belangenverstrengelingen voorkomen, hanteren van een integere tone at the top, consequent handelen naar de geldende integriteitsregels en anderen hierop ook aanspreken.

 

Niet integer gedrag

Voorbeelden van niet integer gedrag: misbruik maken van bevoegdheden, lekken van informatie, omkopen of wegkijken, ongelijke behandeling (vriendjespolitiek), pesten, discrimineren, etc..

 

Maatregelen om reputatieschade te helpen voorkomen

Professionele maatregelen ten behoeve van ‘bewaking aan de poort’, zoals: CV verificatie, integriteit betrekken in het sollicitatiegesprek, een bij de functie passend achtergrondonderzoek, Het beschikken over bij de organisatie passend integriteitsbeleid, training en bewustwordingssessies.

 

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing (Bron: MVO Nederland). Dergelijke bedrijven houden rekening met de maatschappelijke effecten van hun activiteiten.

 

Ongeschreven regels

Gedragsregels die niet vastliggen op papier, omdat deze als ‘algemeen behoorlijk gedrag’ bekend zijn.  Voorbeelden zijn: op tijd komen, gedag zeggen tegen je collega’s, niet discrimineren, geen diefstal plegen.

 

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is een verzamelbegrip voor agressie, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, stalken.

 

Schoon vervoer

Schoon vervoer is vervoer dat meer milieuvriendelijk is of een beter alternatief is dan auto’s, aangedreven door benzine, aardgas of diesel. Voorbeelden hiervan zijn: fietsen, openbaar vervoer of auto’s die gebruik maken van elektriciteit, waterstof of groengas.