Maak uw keuze

De Klachtencommissie als effectief instrument in uw aanpak tegen ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen

Samen werken aan doordacht integriteitsmanagement? Neem vrijblijvend contact op en bel 0314 369 125

Waarom een klachtencommissie via Stolwijk denHartigh?

  • Effectief instrument

    De Klachtencommissie is een effectief instrument in uw aanpak tegen ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen die uw organisatie kunnen treffen

  • Vertrouwelijk en deskundig

    Stolwijk denHartigh beschikt over leden die aantoonbaar deskundig zijn op het gebied van persoonsgericht onderzoek, arbeidsrecht, integriteitsmanagement en gedragskunde

  • Geen interne klachtencommissie nodig

    U hoeft geen eigen interne Klachtencommissie in te stellen en medewerkers hiervoor op te leiden. Door extern onderzoek te laten doen is onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd

Onze specialist(en)

Professioneel en zorgvuldig onderzoek bij klachten over ongewenste omgangsvormen en andere (vermeende) integriteitschendingen

Stolwijk denHartigh werkt met Vitacon Luteijn samen als het gaat om dienstverlening inzake ongewenste omgangsvormen, integriteit en de vertrouwenspersoon (VPO/VPI).

Eén op de zes werknemers in Nederland is slachtoffer van incidenten die verband houden met ongewenste omgangsvormen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, stalking, agressie en geweld.

Ongewenste omgangsvormen kunnen voor werknemers grote gevolgen hebben op persoonlijk vlak en leiden vaak tot (extra) ziekteverzuim. Als werkgever krijgt u, naast de financiële gevolgen door extra verzuim, vaak ook te maken met een minder goede sfeer op de werkvloer en de betrokkenheid van medewerkers kan afnemen. Dit heeft uiteindelijk weer gevolgen voor de productiviteit binnen uw organisatie en de tevredenheid van uw belanghebbenden, zoals klanten, patiënten, leveranciers en toezichthouders.

Klachtencommissie aanstellen

Het aanstellen van een Klachten -en onderzoekscommissie (hierna: Klachtencommissie) maakt doorgaans deel uit van een actueel integriteitsbeleid, waar ook de VPO/VPI onderdeel van is. De Klachtencommissie is een effectief instrument in uw aanpak tegen ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen die uw organisatie kunnen treffen.

De Klachtencommissie wordt samengesteld op basis van bij de klacht benodigde competenties. Stolwijk denHartigh beschikt over leden die aantoonbaar deskundig zijn op het gebied van persoonsgericht onderzoek, arbeidsrecht, integriteitsmanagement en gedragskunde. De voorzitter van de commissie (Nicole J. den Hartigh, directeur-bestuurder Stolwijk denHartigh) beoordeelt op basis van een intakegesprek of sprake is van ongewenste omgangsvormen of andere integriteitschendingen, zoals fraude of machtsmisbruik.

Als dit het geval is wordt een bij de geschetste situatie passende onderzoekscommissie samengesteld die zich over de klacht zal buigen. Is een klacht ontvankelijk (dat wil zeggen: onderzoekbaar en onderzoekwaardig), dan doet de commissie onderzoek naar de kwestie. Omdat een dergelijk onderzoek altijd betrekking heeft op de mens en er sprake is van soms kritische situaties, wordt een dergelijk onderzoek met de noodzakelijke maatregelen van zorg en vertrouwelijkheid omkleed. Zo worden bijvoorbeeld interviews zorgvuldig vastgelegd in vertrouwelijke verslagen en wordt hoor en wederhoor toegepast. Vervolgens kan de klacht – met feiten onderbouwd – gegrond of ongegrond verklaard worden.

De commissie brengt vervolgens rapport uit aan de opdrachtgever (directie) over de resultaten. De opdrachtgever besluit uiteindelijk zelf welke maatregelen passend zijn.

Voordelen

Onderzoek naar aanleiding van klachten over ongewenste omgangsvormen en andere (vermeende) integriteitschendingen is een expertise en vereist deskundigheid om de kans van welslagen te vergroten. Je kunt een dergelijk onderzoek immers maar één keer goed doen. Gaat het onverhoopt namelijk mis, dan kan dit bijvoorbeeld hoge kosten of reputatieschade opleveren voor betrokken partijen. Het is dan plezierig voor u als werkgever dat deskundigheid geborgd is. U hoeft bovendien geen eigen interne Klachtencommissie in te stellen en medewerkers hiervoor op te leiden. Door extern onderzoek te laten doen is onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd. Bovendien is Stolwijk denHartigh als Particulier Onderzoek Bureau geautoriseerd door het Ministerie van Justitie om persoonsgericht onderzoek te mogen doen (POB 1651). Die autorisatie is met name van belang nu privacywetgeving is aangescherpt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bovendien kan dan het onderzoeksprotocol van Stolwijk denHartigh worden gehanteerd ten behoeve van een eventueel onderzoek, waardoor een eigen Integrity Violations (Fraud) Respons Protocol achterwege kan blijven. De leden van de klachtencommissie zijn op verschillende vakgebieden, in relatie tot ongewenste omgangsvormen en onderzoek, deskundig en houden deze deskundigheid permanent op peil.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:

Nicole den Hartigh +31 (0)6 297 31 804

Remco Lefering (Vitacon Luteijn) +31 (0)6 22 60 36 30

Stolwijk denHartigh maakt onder andere samen met Vitacon Luteijn deel uit van het Stolwijk KennisNetwerk.

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...